Chinese Language Learning | News from China | Sino Culture and History | Quality China Products
The Chinese Outpost
You are here:
WE RECOMMEND
FREE LEARNING RESOURCES
Learning Chinese? See Our List of Free Mandarin Learning SitesFree Mandarin Chinese Learning Sites
CHINAPEDIA
SITE MENU
CHINESE FOR CHILDREN
PRONUNCIATION CHARTS

Mandarin Chinese Initial and Finals: Table 3

This is the third of four tables illustrating which pairings of initials and finals do occur in Mandarin Chinese and, by omission, which do not.

The initial b, for instance, may be paired with a, but not with e, since ba is a sound in Mandarin Chinese, while be is not.

By the way, don't let the great number of sounds you see represented here alarm you. The majority of these are seldom used.

Table 3: Chinese initials (left) and finals u through ueng (top). 
u ua uo uai uei uan uen uang ueng
b bu . . . . . . . .
p pu                
m mu                
f fu                
d du    duo   dui duan dun    
t tu   tuo   tui tuan tun    
n nu   nuo     nuan     ..
l li   luo     luan lun    
z zu   zuo   zui zuan zun    
c cu   cuo   cui cuan cun    
s su   suo   sui suan sun    
zh zhu zhua zhuo zhuai zhui zhuan zhun zhuang  
ch chu chua chuo chuai chui chuan chun chuang  
sh shu shua shuo shuai shui shuan shun shuang  
r ru rua ruo   rui ruan run    
j                  
q                  
x                  
g gu gua guo guai gui guan gun guang  
k ku kua kuo kuai kui kuan kun kuang  
h hu hua huo huai hui huan hun huang  
. wu wa wo wai wai wan wen wang weng

NOTE
Table 3 finals, when not preceded by an initial, change the u to w. Also, when the final uen takes an initial, the e is dropped.


^ Top of Page ^
My 2006 'Travel in China' Blog | Privacy Policy

1998-2016 by Mark A. Baker. All rights reserved.
ISSN 1544-8088