Chinese Language Learning | News from China | Sino Culture and History | Quality China Products
The Chinese Outpost
You are here:
WE RECOMMEND
FREE LEARNING RESOURCES
Learning Chinese? See Our List of Free Mandarin Learning SitesFree Mandarin Chinese Learning Sites
CHINAPEDIA
SITE MENU
CHINESE FOR CHILDREN
PRONUNCIATION CHARTS

Mandarin Chinese Romanization:
Comparing Wade-Giles to Pīnyīn and Yale

This is the second of three tables you can use to look up a how a Mandarin Chinese sound is spelled with roman letters and ompare how it is spelled in two other major romanizaion system—especially useful if you run across a spelling in a system you're less familiar with.

On this page, the focus is on the Wade-Giles system.

Click a letter in the index just below to view the sounds it begins in the Wade-Giles system (alphabetized in the first column), along with the corresponding spellings in the Pīnyīn and Yale systems.

Click to return to the top of this page.

NOTE
Also available: Look up romanization by the Pīnyīn system and Yale system.

Wade-Giles Index
Wade Giles Index
a  ch  ch`  e  f  h  i  j  k  k`  l  m  n  o  p  p` s  t  t`  ts`  tz`  w  y

Wade-Giles

Pīnyīn

Yale

a

a

a

ai

ai

ai

an

an

an

ang

ang

ang

ao

ao

au

   

Wade-Giles

Pīnyīn

Yale

cha

zha

ja

chai

zhai

jai

chan

zhan

jan

chang

zhang

jang

chao

zhao

jau

che

zhe

je

chen

zhen

jen

cheng

zheng

jeng

chi

ji

ji

chia

jia

jya

chiang

jiang

jyang

chiao

jiao

jyau

chieh

jie

jyang

chien

jian

jyan

chih

zhi

jr

chin

jin

jin

ching

jing

jing

chiu

jiu

jyou

chiung

jiong

jyung

cho

zhuo

jwo

chou

zhou

jou

chu

zhu

ju

ch

ju

jyu

chua

zhua

jwa

chuai

zhuai

jwai

chuan

zhuan

jwan

chan

juan

jywan

chuang

zhuang

jwang

cheh

jue

jywe

chui

zhui

jwei

chun

zhun

jwun

chn

jun

jyun

chung

zhong

jung

   

Wade-Giles

Pīnyīn

Yale

ch`a

cha

cha

ch`ai

chai

chai

ch`an

chan

chan

ch`ang

chang

chang

ch`ao

chao

chau

ch`e

che

che

ch`en

chen

chen

ch`eng

cheng

cheng

ch`i

qi

chi

ch`ia

qia

chya

ch`iang

qiang

chyang

ch`iao

qiao

chyau

ch`ieh

qie

chye

ch`ien

qian

chyan

ch`ih

chi

chr

ch`in

qin

chin

ch`ing

qing

ching

ch`iu

qiu

chyou

ch`iung

qiong

chyung

ch`o

chuo

chwo

ch`ou

chou

chou

ch`u

chu

chu

ch`

qu

chyu

ch`uai

chuai

chwai

ch`uan

chuan

chwan

ch`an

quan

chywan

ch`uang

chuang

chwang

ch`eh

que

chywe

ch`ui

chui

chwei

ch`un

chun

chwun

ch`n

qun

chyun

ch`ung

chong

chung

   

Wade-Giles

Pīnyīn

Yale

e

e

e

en

en

en

erh

er

er

   

Wade-Giles

Pīnyīn

Yale

fa

fa

fa

fan

fan

fan

fang

fang

fang

fei

fei

fei

fen

fen

fen

feng

feng

feng

fo

fo

fwo

fou

fou

fou

fu

fu

fu

   

Wade-Giles

Pīnyīn

Yale

ha

ha

ha

hai

hai

hai

han

han

han

hang

hang

hang

hao

hao

hau

hei

hei

hei

hen

hen

hen

heng

heng

heng

ho

he

he

hou

hou

hou

hsi

xi

xyi

hsia

xia

sya

hsiang

xiang

syang

hsiao

xiao

syau

hsieh

xie

sye

hsien

xian

syan

hsin

xin

syin

hsing

xing

sying

hsiu

xiu

syou

hsiung

xiong

syung

hs

xu

syu

hsan

xuan

sywan

hseh

xue

sywe

hsn

xun

syun

hu

hu

hu

hua

hua

hwa

huai

huai

hwai

huan

huan

hwan

huang

huang

hwang

hui

hui

hwei

hun

hun

hwun

hung

hong

hung

huo

huo

hwo

   

Wade-Giles

Pīnyīn

Yale

i

yi

yi

   

Wade-Giles

Pīnyīn

Yale

jan

ran

ran

jang

rang

rang

jao

rao

rau

je

re

re

jen

ren

ren

jeng

reng

reng

jih

ri

r

jo

ruo

rwo

jou

rou

rou

ju

ru

ru

juan

ruan

rwan

jui

rui

rwei

jun

run

rwun

jung

rong

rung

   

Wade-Giles

Pīnyīn

Yale

ka

ga

ga

kai

gai

gai

kan

gan

gan

kang

gang

gang

kao

gao

gau

kei

gei

gei

ken

gen

gen

keng

geng

geng

ko

ge

ge

kou

gou

gou

ku

gu

gu

kua

gua

gwa

kuai

guai

gwai

kuan

guan

gwan

kuang

guang

gwang

kuei

gui

gwei

kun

gun

gwun

kung

gong

gung

kuo

guo

gwo

   

Wade-Giles

Pīnyīn

Yale

k`a

ka

ka

k`ai

kai

kai

k`an

kan

kan

k`ang

kang

kang

k`ao

kao

kau

k`en

ken

ke

k`eng

keng

ken

k`o

ke

kau

k`ou

kou

kou

k`u

ku

ku

k`ua

kua

kwa

k`uai

kuai

kwai

k`uan

kuan

kwan

k`uang

kuang

kwang

k`uei

kui

kwei

k`un

kun

kwun

k`ung

kong

kung

k`uo

kuo

kwo

   

Wade-Giles

Pīnyīn

Yale

la

la

la

lai

lai

lai

lan

lan

lan

lang

lang

lang

lao

lao

lau

le

le

le

lei

lei

lei

leng

leng

leng

li

li

li

liang

liang

lyan

liao

liao

lyau

lieh

lie

lye

lien

lian

lya

lin

lin

lin

ling

ling

ling

liu

liu

lyou

lo

luo

lwo

lou

lou

lung

lu

lu

lou

l

l

lyu

luan

luan

lwan

leh

lue

lywe

lun

lun

lwun

lung

long

lo

   

Wade-Giles

Pīnyīn

Yale

ma

ma

ma

mai

mai

mai

man

man

man

mang

mang

mang

mao

mao

mau

mei

mei

mei

men

men

men

meng

meng

meng

mi

mi

mi

miao

miao

myau

mieh

mie

mye

mien

mian

myan

min

min

ming

ming

ming

ming

miu

miu

myou

mo

mo

mwo

mou

mou

mou

mu

mu

mu

   

Wade-Giles

Pīnyīn

Yale

na

na

na

nai

nai

nai

nan

nan

nan

nang

nang

nang

nao

nao

nau

nei

nei

nei

nen

nen

nen

neng

neng

neng

ni

ni

ni

niang

niang

nyang

niao

niao

nyau

nieh

nie

nye

nien

nian

nyan

nin

nin

nin

ning

ning

ning

niu

niu

nyou

no

nuo

now

nou

nou

nou

nu

nu

nu

n

n

nyu

nuan

nuan

nwan

neh

nue

nywe

nung

nong

nung

   

Wade-Giles

Pīnyīn

Yale

ou

ou

ou

   

Wade-Giles

Pīnyīn

Yale

pa

ba

ba

pai

bai

bai

pan

ban

ban

pang

bang

bang

pao

bao

bau

pei

bei

bei

pen

ben

ben

peng

beng

beng

pi

bi

bi

piao

biao

byau

pieh

bie

bye

pien

bian

byan

pin

bin

bin

ping

bing

bing

po

bo

bwo

pu

bu

bu

   

Wade-Giles

Pīnyīn

Yale

p`a

pa

pa

p`ai

pai

pai

p`an

pan

pan

p`ang

pang

pang

p`ao

pao

pau

p`ei

pei

pei

p`en

pen

pen

p`eng

peng

peng

p`i

pi

pi

p`iao

piao

pyau

p`ieh

pie

pye

p`ien

pian

pyan

p`in

pin

pin

p`ing

ping

ping

p`o

po

pwo

p`ou

pou

pou

p`u

pu

pu

   

Wade-Giles

Pīnyīn

Yale

sa

sa

sa

sai

sai

sai

san

san

san

sang

sang

sang

sao

sao

sau

se

se

se

sen

sen

sen

seng

seng

seng

sha

sha

sha

shai

shai

shai

shan

shan

shan

shang

shang

shang

shao

shao

shau

she

she

she

shen

shen

shen

sheng

sheng

sheng

shih

shi

shr

shou

shou

shou

shu

shu

shu

shua

shua

shwa

shuai

shuai

shwai

shuan

shuan

shwan

shuang

shuang

shwang

shui

shui

shwei

shun

shun

shwun

shuo

shuo

shwo

so

suo

swo

sou

sou

sou

ssu

si

sz

su

su

su

suan

suan

swan

sui

sui

swei

sun

sun

swun

sung

song

sung

   

Wade-Giles

Pīnyīn

Yale

ta

da

da

tai

dai

dai

tan

dan

dan

tang

dang

dang

tao

dao

dau

te

de

de

teng

deng

deng

ti

di

di

tiao

diao

dyau

tieh

die

dye

tien

dian

dyan

ting

ding

ding

tiu

diu

dyou

to

duo

dwo

tou

dou

dou

tsa

za

dza

tsai

zai

dzai

tsan

zan

dzan

tsang

zang

dzang

tsao

zao

dzau

tse

ze

dze

tsei

zei

dzei

tsen

zen

dzen

tseng

zeng

dzeng

tso

zuo

dzwo

tsou

zou

dzou

tsu

zu

dzu

tsuan

zuan

dzwan

tsui

zui

dzwei

tsun

zun

dzwun

tsung

zong

dzung

tu

du

du

tuan

duan

dwan

tui

dui

dwei

tun

dun

dwun

tung

dong

dung

tzu

zi

dz

   

Wade-Giles

Pīnyīn

Yale

t`a

ta

ta

t`ai

tai

tai

t`an

tan

tan

t`ang

tang

tang

t`ao

tao

tau

t`e

te

te

t`eng

teng

teng

t`i

ti

ti

t`iao

tiao

tyau

t`ieh

tie

tye

t`ien

tian

tyan

t`ing

ting

ting

t`o

tuo

two

t`ou

tou

tou

t`u

tu

tu

t`uan

tuan

twan

t`ui

tui

twei

t`un

tun

twun

t`ung

tong

tung

   

Wade-Giles

Pīnyīn

Yale

ts`a

ca

tsa

ts`ai

cai

tsai

ts`an

can

tsan

ts`ang

cang

tsang

ts`ao

cao

tsau

ts`e

ce

tse

ts`en

cen

tsen

ts`eng

ceng

tseng

ts`o

cuo

tswo

ts`ou

cou

tsou

ts`u

cu

tsu

ts`uan

cuan

tswan

ts`ui

cui

tswei

ts`un

cun

tswun

ts`ung

cong

tsung

   

Wade-Giles

Pīnyīn

Yale

tz`u

ci

tsz

   

Wade-Giles

Pīnyīn

Yale

wa

wa

wa

wai

wai

wai

wan

wan

wan

wang

wang

wang

wei

wei

wei

wen

wen

wen

weng

weng

weng

wo

wo

wo

wu

wu

wu

   

Wade-Giles

Pīnyīn

Yale

ya

ya

ya

yai

yai

yai

yang

yang

yang

yao

yao

yau

yeh

ye

ye

yen

yan

yan

yin

yin

yin

ying

ying

ying

yo

yo

yo

yu

you

you

y

yu

yu

yan

yuan

ywan

yeh

yue

ywe

yn

yun

yun

yung

yong

yung
^ Top of Page ^
My 2006 'Travel in China' Blog | Privacy Policy

1998-2016 by Mark A. Baker. All rights reserved.
ISSN 1544-8088