Chinese Language Learning | News from China | Sino Culture and History | Quality China Products
The Chinese Outpost
You are here:
WE RECOMMEND
FREE LEARNING RESOURCES
Learning Chinese? See Our List of Free Mandarin Learning SitesFree Mandarin Chinese Learning Sites
CHINAPEDIA
SITE MENU
CHINESE FOR CHILDREN
PRONUNCIATION CHARTS

Mandarin Chinese Romanization:
Comparing Yale to Pīnyīn and Wade-Giles

This is the third of three tables you can use to look up a how a Mandarin Chinese sound is spelled with roman letters and ompare how it is spelled in two other major romanizaion system—especially useful if you run across a spelling in a system you're less familiar with.

On this page, the focus is on the Yale system.

Click a letter in the index just below to view the sounds it begins in the Yale system (alphabetized in the first column), along with the corresponding spellings in the Pīnyīn and Yale systems.

Click to return to the top of this page.

NOTE
You can also look up romanization by the Pīnyīn system and Wade-Giles system.

Yale Index
Yale Index
a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z

Yale

Pīnyīn

Wade-Giles

a

a

a

ai

ai

ai

an

an

an

ang

ang

ang

au

ao

ao

   

Yale

Pīnyīn

Wade-Giles

ba

ba

pa

bai

bai

pai

ban

ban

pan

bang

bang

pang

bau

bao

pao

bei

bei

pei

ben

ben

pen

beng

beng

peng

bi

bi

pi

bin

bin

pin

bing

bing

ping

bu

bu

pu

bwo

bo

po

byan

bian

pien

byau

biao

piao

bye

bie

pieh

   

Yale

Pīnyīn

Wade-Giles

cha

cha

ch`a

chai

chai

ch`ai

chan

chan

ch`an

chang

chang

ch`ang

chau

chao

ch`ao

che

che

ch`e

chen

chen

ch`en

cheng

cheng

ch`eng

chi

qi

ch`i

chin

qin

ch`in

ching

qing

ch`ing

chou

chou

ch`ou

chr

chi

ch`ih

chu

chu

ch`u

chung

chong

ch`ung

chwai

chuai

ch`uai

chwan

chuan

ch`uan

chwang

chuang

ch`uang

chwei

chui

ch`ui

chwo

chuo

ch`o

chwun

chun

ch`un

chya

qia

ch`ia

chyan

qian

ch`ien

chyang

qiang

ch`iang

chyau

qiao

ch`iao

chye

qie

ch`ieh

chyou

qiu

ch`iu

chyu

qu

ch`

chyun

qun

ch`n

chyung

qiong

ch`iung

chywan

quan

ch`an

chywe

que

ch`eh

   

Yale

Pīnyīn

Wade-Giles

da

da

ta

dai

dai

tai

dan

dan

tan

dang

dang

tang

dau

dao

tao

de

de

te

deng

deng

teng

di

di

ti

ding

ding

ting

dou

dou

tou

du

du

tu

dung

dong

tung

dwan

duan

tuan

dwei

dui

tui

dwo

duo

to

dwun

dun

tun

dyan

dian

tien

dyau

diao

tiao

dye

die

tieh

dyou

diu

tiu

dz

zi

tzu

dza

za

tsa

dzai

zai

tsai

dzan

zan

tsan

dzang

zang

tsang

dzau

zao

tsao

dze

ze

tse

dzei

zei

tsei

dzen

zen

tsen

dzeng

zeng

tseng

dzou

zou

tsou

dzu

zu

tsu

dzung

zong

tsung

dzwan

zuan

tsuan

dzwei

zui

tsui

dzwo

zuo

tso

dzwun

zun

tsun

   

Yale

Pīnyīn

Wade-Giles

e

e

e

en

en

en

er

er

erh

   

Yale

Pīnyīn

Wade-Giles

fa

fa

fa

fan

fan

fan

fang

fang

fang

fei

fei

fei

fen

fen

fen

feng

feng

feng

fou

fou

fou

fu

fu

fu

fwo

fo

fo

   

Yale

Pīnyīn

Wade-Giles

ga

ga

ka

gai

gai

kai

gan

gan

kan

gang

gang

kang

gau

gao

kao

ge

ge

ko

gei

gei

kei

gen

gen

ken

geng

geng

keng

gou

gou

kou

gu

gu

ku

gung

gong

kung

gwa

gua

kua

gwai

guai

kuai

gwan

guan

kuan

gwang

guang

kuang

gwei

gui

kuei

gwo

guo

kuo

gwun

gun

kun

   

Yale

Pīnyīn

Wade-Giles

ha

ha

ha

hai

hai

hai

han

han

han

hang

hang

hang

hau

hao

hao

he

he

ho

hei

hei

hei

hen

hen

hen

heng

heng

heng

hou

hou

hou

hu

hu

hu

hung

hong

hung

hwa

hua

hua

hwai

huai

huai

hwan

huan

huan

hwang

huang

huang

hwei

hui

hui

hwo

huo

huo

hwun

hun

hun

   

Yale

Pīnyīn

Wade-Giles

ja

zha

cha

jai

zhai

chai

jan

zhan

chan

jang

zhang

chang

jau

zhao

chao

je

zhe

che

jen

zhen

chen

jeng

zheng

cheng

ji

ji

chi

jin

jin

chin

jing

jing

ching

jou

zhou

chou

jr

zhi

chih

ju

zhu

chu

jung

zhong

chung

jwa

zhua

chua

jwai

zhuai

chuai

jwan

zhuan

chuan

jwang

zhuang

chuang

jwei

zhui

chui

jwo

zhuo

cho

jwun

zhun

chun

jya

jia

chia

jyan

jian

chien

jyang

jie

chieh

jyang

jiang

chiang

jyau

jiao

chiao

jyou

jiu

chiu

jyu

ju

ch

jyun

jun

chn

jyung

jiong

chiung

jywan

juan

chan

jywe

jue

cheh

   

Yale

Pīnyīn

Wade-Giles

ka

ka

k`a

kai

kai

k`ai

kan

kan

k`an

kang

kang

k`ang

kau

ke

k`o

kau

kao

k`ao

ke

ken

k`en

ken

keng

k`eng

kou

kou

k`ou

ku

ku

k`u

kung

kong

k`ung

kwa

kua

k`ua

kwai

kuai

k`uai

kwan

kuan

k`uan

kwang

kuang

k`uang

kwei

kui

k`uei

kwo

kuo

k`uo

kwun

kun

k`un

   

Yale

Pīnyīn

Wade-Giles

la

la

la

lai

lai

lai

lan

lan

lan

lang

lang

lang

lau

lao

lao

le

le

le

lei

lei

lei

leng

leng

leng

li

li

li

lin

lin

lin

ling

ling

ling

lo

long

lung

lou

lu

lu

lung

lou

lou

lwan

luan

luan

lwo

luo

lo

lwun

lun

lun

lya

lian

lien

lyan

liang

liang

lyau

liao

liao

lye

lie

lieh

lyou

liu

liu

lyu

l

l

lywe

lue

leh

   

Yale

Pīnyīn

Wade-Giles

ma

ma

ma

mai

mai

mai

man

man

man

mang

mang

mang

mau

mao

mao

mei

mei

mei

men

men

men

meng

meng

meng

mi

mi

mi

ming

ming

ming

ming

min

min

mou

mou

mou

mu

mu

mu

mwo

mo

mo

myan

mian

mien

myau

miao

miao

mye

mie

mieh

myou

miu

miu

   

Yale

Pīnyīn

Wade-Giles

na

na

na

nai

nai

nai

nan

nan

nan

nang

nang

nang

nau

nao

nao

nei

nei

nei

nen

nen

nen

neng

neng

neng

ni

ni

ni

nin

nin

nin

ning

ning

ning

nou

nou

nou

now

nuo

no

nu

nu

nu

nung

nong

nung

nwan

nuan

nuan

nyan

nian

nien

nyang

niang

niang

nyau

niao

niao

nye

nie

nieh

nyou

niu

niu

nyu

n

n

nywe

nue

neh

   

Yale

Pīnyīn

Wade-Giles

ou

ou

ou

   

Yale

Pīnyīn

Wade-Giles

pa

pa

p`a

pai

pai

p`ai

pan

pan

p`an

pang

pang

p`ang

pau

pao

p`ao

pei

pei

p`ei

pen

pen

p`en

peng

peng

p`eng

pi

pi

p`i

pin

pin

p`in

ping

ping

p`ing

pou

pou

p`ou

pu

pu

p`u

pwo

po

p`o

pyan

pian

p`ien

pyau

piao

p`iao

pye

pie

p`ieh

   

Yale

Pīnyīn

Wade-Giles

r

ri

jih

ran

ran

jan

rang

rang

jang

rau

rao

jao

re

re

je

ren

ren

jen

reng

reng

jeng

rou

rou

jou

ru

ru

ju

rung

rong

jung

rwan

ruan

juan

rwei

rui

jui

rwo

ruo

jo

rwun

run

jun

   

Yale

Pīnyīn

Wade-Giles

sa

sa

sa

sai

sai

sai

san

san

san

sang

sang

sang

sau

sao

sao

se

se

se

sen

sen

sen

seng

seng

seng

sha

sha

sha

shai

shai

shai

shan

shan

shan

shang

shang

shang

shau

shao

shao

she

she

she

shen

shen

shen

sheng

sheng

sheng

shou

shou

shou

shr

shi

shih

shu

shu

shu

shwa

shua

shua

shwai

shuai

shuai

shwan

shuan

shuan

shwang

shuang

shuang

shwei

shui

shui

shwo

shuo

shuo

shwun

shun

shun

sou

sou

sou

su

su

su

sung

song

sung

swan

suan

suan

swei

sui

sui

swo

suo

so

swun

sun

sun

sya

xia

hsia

syan

xian

hsien

syang

xiang

hsiang

syau

xiao

hsiao

sye

xie

hsieh

syin

xin

hsin

sying

xing

hsing

syou

xiu

hsiu

syu

xu

hs

syun

xun

hsn

syung

xiong

hsiung

sywan

xuan

hsan

sywe

xue

hseh

sz

si

ssu

   

Yale

Pīnyīn

Wade-Giles

ta

ta

t`a

tai

tai

t`ai

tan

tan

t`an

tang

tang

t`ang

tau

tao

t`ao

te

te

t`e

teng

teng

t`eng

ti

ti

t`i

ting

ting

t`ing

tou

tou

t`ou

tsa

ca

ts`a

tsai

cai

ts`ai

tsan

can

ts`an

tsang

cang

ts`ang

tsau

cao

ts`ao

tse

ce

ts`e

tsen

cen

ts`en

tseng

ceng

ts`eng

tsou

cou

ts`ou

tsu

cu

ts`u

tsung

cong

ts`ung

tswan

cuan

ts`uan

tswei

cui

ts`ui

tswo

cuo

ts`o

tswun

cun

ts`un

tsz

ci

tz`u

tu

tu

t`u

tung

tong

t`ung

twan

tuan

t`uan

twei

tui

t`ui

two

tuo

t`o

twun

tun

t`un

tyan

tian

t`ien

tyau

tiao

t`iao

tye

tie

t`ieh

   

Yale

Pīnyīn

Wade-Giles

wa

wa

wa

wai

wai

wai

wan

wan

wan

wang

wang

wang

wei

wei

wei

wen

wen

wen

weng

weng

weng

wo

wo

wo

wu

wu

wu

   

Yale

Pīnyīn

Wade-Giles

xyi

xi

hsi

   

Yale

Pīnyīn

Wade-Giles

ya

ya

ya

yai

yai

yai

yan

yan

yen

yang

yang

yang

yau

yao

yao

ye

ye

yeh

yi

yi

i

yin

yin

yin

ying

ying

ying

yo

yo

yo

you

you

yu

yu

yu

y

yun

yun

yn

yung

yong

yung

ywan

yuan

yan

ywe

yue

yeh

    << prev | Tutorial Home | next >>
^ Top of Page ^
My 2006 'Travel in China' Blog | Privacy Policy

1998-2016 by Mark A. Baker. All rights reserved.
ISSN 1544-8088