Chinese Language Learning | News from China | Sino Culture and History | Quality China Products
The Chinese Outpost
You are here:
WE RECOMMEND
CHINAPEDIA
FREE LEARNING RESOURCES
Learning Chinese? See Our List of Free Mandarin Learning SitesFree Mandarin Chinese Learning Sites
SITE MENU
CHINESE FOR CHILDREN
PRONUNCIATION CHARTS

Mandarin Chinese Romanization:
Comparing Pīnyīn to the Yale and Wade-Giles Systems

This is the first of three tables you can use to look up a how a Mandarin Chinese sound is spelled with roman letters and compare how it is spelled in two other major romanizaion system—especially useful if you run across a spelling in a system you're less familiar with.

On this page, the focus is on the Pīnyīn system.

Click a letter in the index just below to view the sounds it begins in the Pīnyīn system (alphabetized in the first column), along with the corresponding spellings in the Yale and Wade-Giles systems.

Click to return to the top of this page.

NOTE
You can also look up romanization by the Wade-Giles system and Yale system.

Pīnyīn Index
Pīnyīn Index: a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z

Pīnyīn

Yale

Wade-Giles

a

a

a

ai

ai

ai

an

an

an

ang

ang

ang

ao

au

ao

   

Pīnyīn

Yale

Wade-Giles

ba

ba

pa

bai

bai

pai

ban

ban

pan

bang

bang

pang

bao

bau

pao

bei

bei

pei

ben

ben

pen

beng

beng

peng

bi

bi

pi

bian

byan

pien

biao

byau

piao

bie

bye

pieh

bin

bin

pin

bing

bing

ping

bo

bwo

po

bu

bu

pu

   

Pīnyīn

Yale

Wade-Giles

ca

tsa

ts`a

cai

tsai

ts`ai

can

tsan

ts`an

cang

tsang

ts`ang

cao

tsau

ts`ao

ce

tse

ts`e

cen

tsen

ts`en

ceng

tseng

ts`eng

cha

cha

ch`a

chai

chai

ch`ai

chan

chan

ch`an

chang

chang

ch`ang

chao

chau

ch`ao

che

che

ch`e

chen

chen

ch`en

cheng

cheng

ch`eng

chi

chr

ch`ih

chong

chung

ch`ung

chou

chou

ch`ou

chu

chu

ch`u

chuai

chwai

ch`uai

chuan

chwan

ch`uan

chuang

chwang

ch`uang

chui

chwei

ch`ui

chun

chwun

ch`un

chuo

chwo

ch`o

ci

tsz

tz`u

cong

tsung

ts`ung

cou

tsou

ts`ou

cu

tsu

ts`u

cuan

tswan

ts`uan

cui

tswei

ts`ui

cun

tswun

ts`un

cuo

tswo

ts`o

   

Pīnyīn

Yale

Wade-Giles

da

da

ta

dai

dai

tai

dan

dan

tan

dang

dang

tang

dao

dau

tao

de

de

te

deng

deng

teng

di

di

ti

dian

dyan

tien

diao

dyau

tiao

die

dye

tieh

ding

ding

ting

diu

dyou

tiu

dong

dung

tung

dou

dou

tou

du

du

tu

duan

dwan

tuan

dui

dwei

tui

dun

dwun

tun

duo

dwo

to

   

Pīnyīn

Yale

Wade-Giles

e

e

e

en

en

en

er

er

erh

   

Pīnyīn

Yale

Wade-Giles

fa

fa

fa

fan

fan

fan

fang

fang

fang

fei

fei

fei

fen

fen

fen

feng

feng

feng

fo

fwo

fo

fou

fou

fou

fu

fu

fu

   

Pīnyīn

Yale

Wade-Giles

ga

ga

ka

gai

gai

kai

gan

gan

kan

gang

gang

kang

gao

gau

kao

ge

ge

ko

gei

gei

kei

gen

gen

ken

geng

geng

keng

gong

gung

kung

gou

gou

kou

gu

gu

ku

gua

gwa

kua

guai

gwai

kuai

guan

gwan

kuan

guang

gwang

kuang

gui

gwei

kuei

gun

gwun

kun

guo

gwo

kuo

   

Pīnyīn

Yale

Wade-Giles

ha

ha

ha

hai

hai

hai

han

han

han

hang

hang

hang

hao

hau

hao

he

he

ho

hei

hei

hei

hen

hen

hen

heng

heng

heng

hong

hung

hung

hou

hou

hou

hu

hu

hu

hua

hwa

hua

huai

hwai

huai

huan

hwan

huan

huang

hwang

huang

hui

hwei

hui

hun

hwun

hun

huo

hwo

huo

   

Pīnyīn

Yale

Wade-Giles

ji

ji

chi

jia

jya

chia

jian

jyan

chien

jiang

jyang

chiang

jiao

jyau

chiao

jie

jyang

chieh

jin

jin

chin

jing

jing

ching

jiong

jyung

chiung

jiu

jyou

chiu

ju

jyu

ch

juan

jywan

chan

jue

jywe

cheh

jun

jyun

chn

   

Pīnyīn

Yale

Wade-Giles

ka

ka

k`a

kai

kai

k`ai

kan

kan

k`an

kang

kang

k`ang

kao

kau

k`ao

ke

kau

k`o

ken

ke

k`en

keng

ken

k`eng

kong

kung

k`ung

kou

kou

k`ou

ku

ku

k`u

kua

kwa

k`ua

kuai

kwai

k`uai

kuan

kwan

k`uan

kuang

kwang

k`uang

kui

kwei

k`uei

kun

kwun

k`un

kuo

kwo

k`uo

   

Pīnyīn

Yale

Wade-Giles

la

la

la

lai

lai

lai

lan

lan

lan

lang

lang

lang

lao

lau

lao

le

le

le

lei

lei

lei

leng

leng

leng

li

li

li

lian

lya

lien

liang

lyan

liang

liao

lyau

liao

lie

lye

lieh

lin

lin

lin

ling

ling

ling

liu

lyou

liu

long

lo

lung

lou

lung

lou

lu

lou

lu

l

lyu

l

luan

lwan

luan

lue

lywe

leh

lun

lwun

lun

luo

lwo

lo

   

Pīnyīn

Yale

Wade-Giles

ma

ma

ma

mai

mai

mai

man

man

man

mang

mang

mang

mao

mau

mao

mei

mei

mei

men

men

men

meng

meng

meng

mi

mi

mi

mian

myan

mien

miao

myau

miao

mie

mye

mieh

min

ming

min

ming

ming

ming

miu

myou

miu

mo

mwo

mo

mou

mou

mou

mu

mu

mu

   

Pīnyīn

Yale

Wade-Giles

na

na

na

nai

nai

nai

nan

nan

nan

nang

nang

nang

nao

nau

nao

nei

nei

nei

nen

nen

nen

neng

neng

neng

ni

ni

ni

nian

nyan

nien

niang

nyang

niang

niao

nyau

niao

nie

nye

nieh

nin

nin

nin

ning

ning

ning

niu

nyou

niu

nong

nung

nung

nou

nou

nou

nu

nu

nu

n

nyu

n

nuan

nwan

nuan

nue

nywe

neh

nuo

now

no

   

Pīnyīn

Yale

Wade-Giles

ou

ou

ou

   

Pīnyīn

Yale

Wade-Giles

pa

pa

p`a

pai

pai

p`ai

pan

pan

p`an

pang

pang

p`ang

pao

pau

p`ao

pei

pei

p`ei

pen

pen

p`en

peng

peng

p`eng

pi

pi

p`i

pian

pyan

p`ien

piao

pyau

p`iao

pie

pye

p`ieh

pin

pin

p`in

ping

ping

p`ing

po

pwo

p`o

pou

pou

p`ou

pu

pu

p`u

   

Pīnyīn

Yale

Wade-Giles

qi

chi

ch`i

qia

chya

ch`ia

qian

chyan

ch`ien

qiang

chyang

ch`iang

qiao

chyau

ch`iao

qie

chye

ch`ieh

qin

chin

ch`in

qing

ching

ch`ing

qiong

chyung

ch`iung

qiu

chyou

ch`iu

qu

chyu

ch`

quan

chywan

ch`an

que

chywe

ch`eh

qun

chyun

ch`n

   

Pīnyīn

Yale

Wade-Giles

ran

ran

jan

rang

rang

jang

rao

rau

jao

re

re

je

ren

ren

jen

reng

reng

jeng

ri

r

jih

rong

rung

jung

rou

rou

jou

ru

ru

ju

ruan

rwan

juan

rui

rwei

jui

run

rwun

jun

ruo

rwo

jo

   

Pīnyīn

Yale

Wade-Giles

sa

sa

sa

sai

sai

sai

san

san

san

sang

sang

sang

sao

sau

sao

se

se

se

sen

sen

sen

seng

seng

seng

sha

sha

sha

shai

shai

shai

shan

shan

shan

shang

shang

shang

shao

shau

shao

she

she

she

shen

shen

shen

sheng

sheng

sheng

shi

shr

shih

shou

shou

shou

shu

shu

shu

shua

shwa

shua

shuai

shwai

shuai

shuan

shwan

shuan

shuang

shwang

shuang

shui

shwei

shui

shun

shwun

shun

shuo

shwo

shuo

si

sz

ssu

song

sung

sung

sou

sou

sou

su

su

su

suan

swan

suan

sui

swei

sui

sun

swun

sun

suo

swo

so

   

Pīnyīn

Yale

Wade-Giles

ta

ta

t`a

tai

tai

t`ai

tan

tan

t`an

tang

tang

t`ang

tao

tau

t`ao

te

te

t`e

teng

teng

t`eng

ti

ti

t`i

tian

tyan

t`ien

tiao

tyau

t`iao

tie

tye

t`ieh

ting

ting

t`ing

tong

tung

t`ung

tou

tou

t`ou

tu

tu

t`u

tuan

twan

t`uan

tui

twei

t`ui

tun

twun

t`un

tuo

two

t`o

   

Pīnyīn

Yale

Wade-Giles

wa

wa

wa

wai

wai

wai

wan

wan

wan

wang

wang

wang

wei

wei

wei

wen

wen

wen

weng

weng

weng

wo

wo

wo

wu

wu

wu

   

Pīnyīn

Yale

Wade-Giles

xi

xyi

hsi

xia

sya

hsia

xian

syan

hsien

xiang

syang

hsiang

xiao

syau

hsiao

xie

sye

hsieh

xin

syin

hsin

xing

sying

hsing

xiong

syung

hsiung

xiu

syou

hsiu

xu

syu

hs

xuan

sywan

hsan

xue

sywe

hseh

xun

syun

hsn

   

Pīnyīn

Yale

Wade-Giles

ya

ya

ya

yai

yai

yai

yan

yan

yen

yang

yang

yang

yao

yau

yao

ye

ye

yeh

yi

yi

i

yin

yin

yin

ying

ying

ying

yo

yo

yo

yong

yung

yung

you

you

yu

yu

yu

y

yuan

ywan

yan

yue

ywe

yeh

yun

yun

yn

   

Pīnyīn

Yale

Wade-Giles

za

dza

tsa

zai

dzai

tsai

zan

dzan

tsan

zang

dzang

tsang

zao

dzau

tsao

ze

dze

tse

zei

dzei

tsei

zen

dzen

tsen

zeng

dzeng

tseng

zha

ja

cha

zhai

jai

chai

zhan

jan

chan

zhang

jang

chang

zhao

jau

chao

zhe

je

che

zhen

jen

chen

zheng

jeng

cheng

zhi

jr

chih

zhong

jung

chung

zhou

jou

chou

zhu

ju

chu

zhua

jwa

chua

zhuai

jwai

chuai

zhuan

jwan

chuan

zhuang

jwang

chuang

zhui

jwei

chui

zhun

jwun

chun

zhuo

jwo

cho

zi

dz

tzu

zong

dzung

tsung

zou

dzou

tsou

zu

dzu

tsu

zuan

dzwan

tsuan

zui

dzwei

tsui

zun

dzwun

tsun

zuo

dzwo

tso

   


^ Top of Page ^
My 2006 'Travel in China' Blog | Privacy Policy

1998-2016 by Mark A. Baker. All rights reserved.
ISSN 1544-8088